alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Seminole Tribe of Florida Hurricane Irma

DR-4341
Florida

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 4, 2017 - Th10 4, 2017

Ngày Công bố: Th9 27, 2017

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $9,674.92
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $9,674.92
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 3
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,113,123.98
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $1,444,308.14
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $3,794,477.53
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $130,500.00

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.