U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Puerto Rico Hurricane Maria

DR-4339-PR
Puerto Rico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Sep 17, 2017 - Nov 15, 2017

Ngày Công bố: Sep 20, 2017

world globe

Xem trang bằng


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Quick Links:

Social Media and Contact information

Federal Recovery Updates

We update these figures monthly; for the most current progress of recovery related to a number of critical sectors in Puerto Rico, please visit the Government of Puerto Rico's website: www.status.pr

Media

To see more photos of the federal response to Hurricane Maria, visit the following collections from our federal partners:


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $768,068,457.61
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $568,623,705.65
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,336,692,163.26
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 475317
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,243,652,561.65
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $13,403,112,213.22
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $19,282,836,115.07
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $54,261,163.00