alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Hampshire Severe Storms and Flooding

DR-4329-NH
New Hampshire

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 1, 2017 - Th7 2, 2017

Ngày Công bố: Th8 9, 2017


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessmet Report

PDA Report; FEMA-4329-DR


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $160,325.96
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,426,610.89
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $6,218,628.02
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $102,509.82