alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Arkansas Severe Storms, Tornadoes, Straight-line Winds, and Flooding

DR-4318-AR
Arkansas

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Apr 26, 2017 - Tháng 5 19, 2017

Ngày Công bố: Jun 15, 2017


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $3,159,425.67
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $802,245.76
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $3,961,671.43
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 913
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,417,034.29
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $24,666,480.90
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $28,007,212.19
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $4,682,348.67