Florida Hurricane Matthew

DR-4283-FL
Florida

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th10 3, 2016 - Th10 19, 2016

Ngày Công bố: Th10 8, 2016


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $17,967,178.06
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $3,138,352.90
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $21,105,530.96
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 6817
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $247,075,773.46
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $109,012,624.39
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $369,266,420.85

Disaster Recovery Centers (DRC) List

Disaster Recovery Centers provide disaster survivors with information from FEMA and the U.S. Small Business Administration. Disaster survivors can get help applying for federal assistance, learn about the types of assistance available, learn about the appeals process and get updates on applications.

Big Easy Casino, NE Parking Lot

Address

831 N Federal Highway
Hallandale, Florida 33009
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

Sadkin Community Center

Address

1176 NW 42nd Way
Lauderhill, Florida 33313
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 8:00 PM
Thursday:9:00 AM - 8:00 PM
Friday:9:00 AM - 8:00 PM
Saturday:9:00 AM - 8:00 PM
Sunday:Closed

Samuel Delevoe Memorial Park

Address

2520 NW 6th Street
Fort Lauderdale, Florida 33311
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:Closed

Hortt Park

Address

1700 SW 14th Ct
Fort Lauderdale, Florida 33312
Broward
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 8:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 8:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 8:00 PM
Thursday:9:00 AM - 8:00 PM
Friday:9:00 AM - 8:00 PM
Saturday:9:00 AM - 8:00 PM
Sunday:Closed
Cập nhật lần cuối Tháng 12 20, 2022