U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Các Khu vực được Chỉ định: Thảm họa 4277

Map of Louisiana

Hỗ trợ Cá nhân

Các cá nhân và hộ gia đình trong các khu vực được chỉ định này đủ điều kiện nhận dịch vụ tài chính và dịch vụ trực tiếp. Làm đơn xin hỗ trợ, hoặc tìm hiểu thêm về Chương trình Hỗ trợ Cá nhân.

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

Hỗ trợ Công cộng

Các chính quyền tiểu bang, địa phương, bộ lạc và vùng lãnh thổ và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân nhất định trong các quận được chỉ định này đủ điều kiện nhận hỗ trợ cho công việc khẩn cấp và việc sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở bị hư hại do thảm họa. Tìm hiểu thêm về chương trình Hỗ trợ Công cộng.

PA

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-A

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-B

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-C

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-D

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-E

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-F

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-G

 • Acadia (Parish)
 • Ascension (Parish)
 • Assumption (Parish)
 • Avoyelles (Parish)
 • Cameron (Parish)
 • East Baton Rouge (Parish)
 • East Feliciana (Parish)
 • Evangeline (Parish)
 • Iberia (Parish)
 • Iberville (Parish)
 • Jefferson Davis (Parish)
 • Lafayette (Parish)
 • Livingston (Parish)
 • Pointe Coupee (Parish)
 • St. Charles (Parish)
 • St. Helena (Parish)
 • St. James (Parish)
 • St. John the Baptist (Parish)
 • St. Landry (Parish)
 • St. Martin (Parish)
 • St. Tammany (Parish)
 • Tangipahoa (Parish)
 • Vermilion (Parish)
 • Washington (Parish)
 • West Baton Rouge (Parish)
 • West Feliciana (Parish)

PA-H

Không có


Một Thảm họa được Ban bố Như thế nào

Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thảm họa Robert T. Stafford có phần nêu rõ: "Tất cả các yêu cầu công bố thảm họa của Tổng thống rằng có tồn tại một thảm họa phải được thống đốc của tiểu bang hay vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng, hoặc lãnh đạo của bộ lạc đề nghị."

Truy cập Trang Một Thảm họa được Ban bố Như thế nào để biết thông tin chi tiết về các quy tắc và quy trình hướng dẫn quá trình này, bao gồm:

 • Các yêu cầu mà thống đốc/lãnh đạo bộ lạc phải tuân thủ khi nộp yêu cầu tổng thống công bố thảm họa.
 • Các cơ quan chức năng cho phép các chính quyền bộ lạc Da đỏ được liên bang công nhận có lựa chọn yêu cầu tổng thống công bố tình trạng khẩn cấp hoặc thảm họa lớn.
 • Cách mà các văn phòng khu vực của FEMA làm việc với các chính quyền tiểu bang hoặc chính quyền bộ lạc Da đỏ để thực hiện Đánh giá Thiệt hại Ban đầu (PDA).
 • Các yếu tố xác định khi nào hỗ trợ cá nhân sẽ sẵn có.