alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

West Virginia Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4273-WV
West Virginia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 22, 2016 - Th6 29, 2016

Ngày Công bố: Th6 25, 2016

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

This graphic shows an illustrated town, with a road through the middle and cars traveling through it. The town includes block buildings, and in the background are green hills. At the top, it reads: 'West Virginia 2016 Flooding Recovery Year 2.' Underneath that, above the town it includes four sets of numbers, from left to right: the top row reads: $120 million in FEMA Public Assistance; $48.3 Million in National Flood Insurance Claims. The second row reads: $52 million in FEMA mitigation; and $42.3 million in FEMA Individual Assistance.

Assistance with Cases

Please contact 304-220-2570 for assistance with RISE WV Cases.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $35,711,175.90
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $6,641,747.75
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $42,352,923.65
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 4949
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $57,198,942.48
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $114,702,658.35
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $172,877,255.02

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Hancock County - New Cumberland Municipal Bldg

Địa chỉ

104 N Court
New Cumberland, West Virginia 26047
Hancock
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Ohio Co. - Wheeling, WV- Apr 11 & 12th damages

Địa chỉ

25 Armory Dr
Wheeling, West Virginia 26003
Ohio
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Kanawha Co- Tyler Mtn- 4787 Apr 11-12 damage

Địa chỉ

5380 Big Tyler Rd
Charleston, West Virginia 25313
Kanawha
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Recovery Center receiving clients for damages incurred April 2nd thru April 6th, 2024, and ALSO for damages incurred April 11th & 12th, 2024- tornados and flooding.

Kanawha Co. -Cross Lanes, WV- Tyler Mountain VFD

Địa chỉ

5380 Big Tyler Rd
Charleston, West Virginia 25313
Kanawha
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Entry to the DRC is around back, lower level; clearly marked from street.
This Recovery Center is taking registrations for damages which occurred on April 2nd through 6th, 2024. The registration deadline for that damage is July 22nd, 2024. The DRCI is ALSO taking registrations for damages which occurred on April 11th and 12th, 2024. That registration deadline is September 3rd, 2024. Visitors should ensure their date of damage is recorded correctly by the DRC staff.

Ohio Co.- Wheeling, WV- US Army Reserve Ctr

Địa chỉ

25 Armory Dr
Wheeling, West Virginia 26003
Ohio
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

This Recovery Center is taking registrations for damages which occurred on April 2nd through 6th, 2024. It is ALSO taking registrations for damages which occurred on April 11th and 12th, 2024. Visitors should ensure their date of damage is recorded correctly by the DRC staff.

Kanawha Co- Dunbar, WV- Comm Ctr Apr 11-12 damage

Địa chỉ

2601 Fairlawn Ave
Dunbar, West Virginia 25064
Kanawha
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

This Recovery Center is taking registrations for damages which occurred on April 2nd through 6th, 2024. The registration deadline for that damage is July 22nd, 2024.

The DRCI is ALSO taking registrations for damages which occurred on April 11th and 12th, 2024. That registration deadline is September 3rd, 2024.

Visitors should ensure their date of damage is recorded correctly by the DRC staff.

Wayne County- Wayne, WV- 911 Center

Địa chỉ

1 Hendricks St
Wayne, West Virginia 25570
Wayne
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

Nicholas Co. -Summersville- Off. Emergency Svcs

Địa chỉ

449 Water St
Summersville, West Virginia 26651
Nicholas
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:8:00 AM - 6:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA