Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4272

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Texas; FEMA-4272-DR

Report mandated by Congress on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4272-DR- Texas for Severe Storms and Flooding during the period of May 26 to June 24, 2016.