alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Colorado Severe Storms, Tornadoes, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4229-CO
Colorado

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 4, 2015 - Th6 16, 2015

Ngày Công bố: Th7 16, 2015

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4229-DR

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,925,755.69
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $26,193,205.32

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.