alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Colorado Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides

DR-4145-CO
Colorado

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 11, 2013 - Th9 30, 2013

Ngày Công bố: Th9 14, 2013

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA report; FEMA-4145-DR

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $56,991,517.45
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $4,942,052.62
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $61,933,570.07
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 16558
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $52,231,023.12
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $277,845,124.55
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $343,740,450.75

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Không có thông tin cần hiển thị.