alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Karuk Tribe Wildfire

DR-4142
California

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 29, 2013 - Th8 1, 2013

Ngày Công bố: Th8 29, 2013

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4142-DR

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $95,977.63
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $348,539.64
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $444,517.27