alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oklahoma Freedom and Noble Wildfires

DR-4078-OK
Oklahoma

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 3, 2012 - Th8 14, 2012

Ngày Công bố: Th8 22, 2012

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment Report

PDA Report; FEMA-4078-DR

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $6,496,100.77
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $657,175.83
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $7,153,276.60
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 389

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Các Disaster Recovery Center (Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa) cung cấp cho những người sống sót sau thảm họa thông tin từ FEMA và U.S. Small Business Administration (Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ). Những người sống sót sau thảm họa có thể được trợ giúp nộp đơn xin hỗ trợ của liên bang, tìm hiểu về các loại hỗ trợ hiện có, tìm hiểu về quy trình khiếu nại và nhận thông tin cập nhật về đơn đăng ký.

Rogers County Health Department (Annex Building)

Địa chỉ

2664 N Highway 88
Claremore, Oklahoma 74017
Rogers
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 5:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Rogers County Health Department (Annex Building).

Murray County Expo Center - Extension Office

Địa chỉ

3490 Highway 7 W
Sulphur, Oklahoma 73086
Murray
Get Directions

Giờ Làm Việc của DRC

Thứ Hai:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Ba:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Tư:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Năm:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Sáu:8:00 AM - 6:00 PM
Thứ Bảy:9:00 AM - 5:00 PM
Chủ Nhật:ĐÃ ĐÓNG CỬA

LƯU Ý

Murray County Expo - DRC is located at the extension Office