alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tulalip Tribes of Washington Covid-19

EM-3507
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jan 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Mar 13, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $598,196.50
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $598,196.50