alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Pueblo of Acoma Covid-19

EM-3496
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 13, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $280,018.32
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $280,018.32