alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New Mexico Covid-19

EM-3460-NM
New Mexico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 - Tháng 5 11, 2023

Ngày Công bố: Th3 13, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.