alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Northern Mariana Islands Typhoon Mangkhut

EM-3402-MP
Northern Mariana Islands

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 10, 2018 - Th9 11, 2018

Ngày Công bố: Th9 10, 2018


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Văn phòng Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.