alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Michigan Contaminated Water

EM-3375-MI
Michigan

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 25, 2014 - Th8 14, 2016

Ngày Công bố: Th1 16, 2016


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text

The U.S. Department of Health and Human Services is leading the federal response. President Obama signed an emergency declaration on January 16 making federal emergency aid available to the State of Michigan.


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.