alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Washington Flooding and Mudslides

EM-3370-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Mar 22, 2014 - Apr 28, 2014

Ngày Công bố: Mar 24, 2014


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.