Main Content

Virginia Hurricane Sandy (EM-3359)

Thời kỳ xảy ra: October 26, 2012 - November 01, 2012
Emergency Declaration Tuyên bố trên October 29, 2012


Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

Nếu và khi sự trợ giúp của công chúng bắt buộc phải có thông tin về đô la cho thiên tai này thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2012-11-16 05:00

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2012-11-16 05:00