alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

District of Columbia (DC) Hurricane Irene

EM-3337-DC
District of Columbia (DC)

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th8 26, 2011 - Th9 1, 2011

Ngày Công bố: Th8 28, 2011


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Follow us on Twitter: @FEMARegion3

You can also receive free updates via text message on any cell phone. Simply send a text message to "40404" with "Follow @femaregion3". Regular text message and data rates apply.


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.