Main Content

Texas Extreme Fire Hazard (EM-3113)

Thời kỳ xảy ra: August 30, 1993 - November 15, 1993
Emergency Declaration Tuyên bố trên September 10, 1993

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

Nếu và khi sự trợ giúp của công chúng bắt buộc phải có thông tin về đô la cho thiên tai này thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-12-22 07:20

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2005-12-06 05:00