alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Colorado Drought

EM-3025-CO
Colorado

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 29, 1977

Ngày Công bố: Th1 29, 1977

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.