Main Content

Arizona Monument Fire (FM-2919)

Thời kỳ xảy ra: June 12, 2011 - June 26, 2011
Fire Management Assistance Declaration Tuyên bố trên June 12, 2011

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$3,908,122.74

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$339,803.39

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:00

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2011-06-13 04:00