Main Content

Hawaii Waikoloa Village Fire (FM-2468)

Thời kỳ xảy ra: May 18, 2003 - May 21, 2003
Fire Management Assistance Declaration Tuyên bố trên May 18, 2003

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

Nếu và khi sự trợ giúp của công chúng bắt buộc phải có thông tin về đô la cho thiên tai này thì nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:58

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2005-02-28 05:00