Main Content

Oregon Flagtail Fire (FM-2448)

Thời kỳ xảy ra: July 18, 2002 - July 21, 2002
Fire Management Assistance Declaration Tuyên bố trên July 19, 2002

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$352,791.75

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:58

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2005-03-02 05:00