Main Content

Texas Exxon Fire (FM-2148)

Thời kỳ xảy ra: March 19, 1996
Fire Management Assistance Declaration Tuyên bố trên March 19, 1996

Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$55,195.70

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$55,195.70

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-10-11 09:40

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2003-02-02 05:00