alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Iowa Severe Storms, Tornadoes, and Flooding

DR-1763-IA
Iowa

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 25, 2008 - Th8 13, 2008

Ngày Công bố: Tháng 5 27, 2008


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Preliminary Damage Assessment

  • Iowa, FEMA-1763-DR (PDF 37KB)

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $122,403,852.02
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $16,346,074.85
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $138,749,926.87
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 24888
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $250,989,227.19
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $872,958,160.43
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $1,155,438,930.30