Main Content

Virginia Severe Storms, Tornadoes, and Flooding (DR-1655)

Thời kỳ xảy ra: June 23, 2006 - July 06, 2006
Major Disaster Declaration Tuyên bố trên July 13, 2006

Tổng Tài trợ Hỗ trợ Công cộng
Dollars Obligated: $7,144,469.29


Hỗ Trợ Tài Chính

Hỗ trợ cá nhân - Dollars Approved

Nếu và khi tiền trợ cấp cá nhân được chấp thuận cho thảm họa này, nó sẽ được hiển thị ở đây. Thông tin được cập nhật 24 giờ một lần.

Hỗ trợ công cộng - Dollars Approved

$7,144,469.29

Tổng Tài trợ Trợ cấp Công cộng - Dollars Obligated✝

$1,485,605.46

Công việc khẩn cấp (Các loại A-B) - Dollars Obligated✝

$4,938,085.92

Công việc vĩnh viễn (Danh mục C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Các khoản tiền được tạo sẵn cho Nhà nước thông qua chuyển giao điện tử sau khi FEMA xem xét lại và phê duyệt các dự án Hỗ trợ Công cộng.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 15:03

Liên Kết Liên Quan

Last Updated: 2006-09-29 04:00