alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New York Severe Storms and Flooding

DR-1589-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th4 2, 2005 - Th4 4, 2005

Ngày Công bố: Th4 19, 2005

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $5,099,512.15
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,973,198.01
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $8,072,710.16
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 2055
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $5,303,268.02
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $40,896,837.59
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $52,010,898.76

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.