alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

New York Tropical Depression Ivan

DR-1565-NY
New York

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 16, 2004 - Th9 24, 2004

Ngày Công bố: Th10 1, 2004

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Local Resources Custom Text OLD - DO NOT USE

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $1,228,390.30
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $383,750.63
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,612,140.93
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 536
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $746,267.96
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $9,612,411.85
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $11,575,109.97

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.