alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Mississippi Severe Storms, Tornadoes, and High Winds

DR-1470-MS
Mississippi

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Tháng 5 5, 2003 - Tháng 5 8, 2003

Ngày Công bố: Tháng 5 23, 2003

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $390,852.02
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $349,700.43
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $740,552.45
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 124