Main Content

Điều Cần Làm Nếu Kinh Doanh hoặc Trang Trại của Quý Vị Bị Hư Hại

Có khoản vay dành cho kinh doanh và trang trại cho những người chịu hư hại về tài sản kinh doanh hoặc thiệt hại kinh tế. Những khoản vay lãi suất thấp này sẵn có thông qua Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp NhỏCơ Quan Dịch Vụ Nông Nghiệp (FSA), để sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị hư hại không được bảo hiểm bao trả và cung cấp vốn lưu động.

Quý vị có thể lấy thông tin tại Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa (DRC) mà có thể được thành lập sau khi Tổng Thống công bố thảm họa lớn. Quý vị cũng có thể gọi đến số 1-800-621-FEMA (TTY: 1-800-462-7585) để biết thông tin. Quý vị có thể ghé thăm văn phòng FSA của Hạt hoặc một trong các hội thảo của SBA được tổ chức trong các khu vực thảm họa.

Ngoài ra, Dịch Vụ Khuyến Nông của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cũng cung cấp thông tin và tài liệu cho nông dân, chủ trại gia súc và những người khác về những việc họ có thể làm để bảo vệ bản thân và tài sản khỏi các mối nguy hiểm do thảm họa. Sẵn thông tin về các chủ đề như: vệ sinh tài sản bị hư hại, biện pháp vệ sinh phòng ngừa, kiểm soát côn trùng, chuẩn bị thực phẩm trong trường hợp khẩn cấp, hành động phục hồi ở các trang trại bị hư hại và sửa chữa thiết bị và tài sản bị hư hại.

Last Updated: 
04/23/2014 - 15:54