alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

COVID-19 News Releases

feature_standalone img

Below is a list of national news releases related to the COVID-19 response.

View a list of regional news releases.

feature_mini img

Lost Wages News Releases

View a list of states approved for lost wages assistance.

Press Releases

WASHINGTON—Hôm nay, FEMA đã công bố sự chấp thuận dành cho 30 tiểu bang và District of Columbia đối với chương trình Hỗ trợ và Đào tạo Cố vấn Khủng hoảng.

illustration of page of paper

WASHINGTON - Là một phần của phản ứng trên toàn nước Mỹ đối với đại dịch COVID-19, FEMA đang nỗ lực giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa, những người vô gia cư, và các chính quyền tiểu bang, địa phư

illustration of page of paper

WASHINGTON - Sự khan hiếm nguồn lực y tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19 là một vấn đề toàn cầu. Hoa Kỳ đang cạnh tranh để có được nguồn lực giống như nhiều quốc gia khác.

illustration of page of paper

FEMA đang ban hành quyết định tạm thời ngừng thu tiền thuê nhà đối với những nạn nhân sống sót sau thảm họa sống trong nhà ở của FEMA ở các tiểu bang sau:

illustration of page of paper

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ.

illustration of page of paper

WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp kh

illustration of page of paper

Vào ngày 13 Tháng Ba năm 2020, Tổng thống đã tuyên bố đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) có đủ mức độ nghiêm trọng và độ lan rộng để đưa ra một tuyên bố khẩn cấp cho tất cả các tiểu bang, bộ lạc,

illustration of page of paper

News Desk

feature_mini img

Members of the media can contact the FEMA News Desk at:
FEMA-News-Desk@fema.dhs.gov

(202) 646-3272