Main Content

Các Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa

Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa (DRC) là cơ sở hoặc văn phòng lưu động dễ dàng tiếp cận mà người nộp đơn có thể đến để xin thông tin về FEMA hoặc các chương trình hỗ trợ sau thảm họa khác hoặc khi có các câu hỏi liên quan đến trường hợp của quý vị.

Tìm kiếm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa

Video: Giới thiệu về trung tâm phục hồi sau thảm họa

Một số dịch vụ có thể bao gồm:

  • Hướng dẫn liên quan đến phục hồi sau thảm họa
  • Phân loại bất kỳ thư tín bằng văn bản nào đã nhận được
  • Thông tin về Hỗ Trợ Nhà Ở và Nguồn Lực Cho Thuê Nhà
  • Lời giải đáp cho các câu hỏi, giải pháp cho các vấn đề và giới thiệu đến các cơ quan mà có thể cung cấp thêm hỗ trợ
  • Tình trạng của các đơn đang được FEMA xử lý
  • Thông tin về chương trình SBA nếu có Đại Diện của SBA tại địa điểm Trung Tâm Phục Hồi sau Thảm Họa

Đăng ký bằng cách gọi số800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng 711 hoặc Dịch Vụ Video Tiếp Âm (VRS), hãy gọi 800-621-3362. Các nhân viên tổng đài biết đa ngôn ngữ và trả lời cuộc gọi bảy ngày một tuần từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối, theo Giờ Ban Ngày ở Khu Vực Trung Tâm. Quý vị cũng có thể đăng ký trực tuyến tại www.DisasterAssistance.gov hoặc qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng tại m.femagov.

Last Updated: 
12/20/2017 - 14:02