U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

01SW-01-SUIT - Suit, Dry, Surface Water Operations Protective, NFPA 1952

Description:

A suit that provides exposure protection for water operations (certified as compliant with NFPA 1952). (Replaces Item 01WA-04-GARM).

FEMA Related Grant Programs:

  • Operation Stonegarden (OPSG)
  • Port Security Grant Program (PSGP)
  • State Homeland Security Program (SHSP)
  • Tribal Homeland Security Grant Program (THSGP)
  • Transit Security Grant Program (TSGP)
  • Urban Areas Security Initiative Program (UASI)
  • Homeland Security Grant Program (HSGP)
  • Emergency Management Performance Grants (EMPG)

Standardized Equipment List

For more information on operating considerations, mandatory and applicable standards, and training requirements, visit the Interagency Board’s Standardized Equipment List site. You may also access 01SW-01-SUIT - Suit, Dry, Surface Water Operations Protective, NFPA 1952 directly here. Note: some equipment items on the Authorized Equipment List maynot be listed on the Standardized Equipment List.

System Assessment and Validation for Emergency Responders

For market survey reports, visit the System Assessment and Validation for Emergency Responders site. To search for an equipment item, use the same Authorized Equipment List item number. Note: some equipment items may not have market survey reports.