alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Region 10

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Leadership

Community Rating System

Mitigation Guides

Contact Us

News

FEMA Region 10 office, located in Bothell, Washington oversees federal emergency management for 271 Tribal Nations and the following states:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

NFIP Community Rating System

FEMA’s National Flood Insurance Program Community Rating System (CRS) is an incentive program that rewards communities for their actions to reduce flood risk through discounted insurance rates.

Portland, Oregon, residents now save 25% in flood insurance premiums — an average $365 per policy in the Special Flood Hazard Area — as a result of Portland’s continued focus on floodplain management and flood risk reduction.

Portland, Oregon Lowers Flood Risk & Insurance Rates

PDF Link Icon

Mitigation Guides

View guides highlighting the plethora of topics related to work being done with Region 10 mitigation.

Guides to Expanding Mitigation

Mitigation Funding Opportunity Guides

Seismic Mitigation Showcase Guides

Leadership

Willie Nunn

Willie G. Nunn
Regional Administrator

Read Willie G. Nunn Bio

Vincent J. Maykovich standing in front of a flag

Vincent J. Maykovich
Deputy Regional Administrator  

Read Vincent J. Maykovich Bio

Contact Us

Regional News and Information

SALEM, Ore. – Quý vị có ghi danh với FEMA chưa? Quý vị có nghĩ là mình sẽ không đủ tiêu chuẩn do đã có bảo hiểm không? Quý vị vẫn nên nộp đơn.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021

Vào ngày 13 Tháng Ba năm 2020, Tổng thống đã tuyên bố đại dịch Coronavirus 2019 (COVID-19) có đủ mức độ nghiêm trọng và độ lan rộng để đưa ra một tuyên bố khẩn cấp cho tất cả các tiểu bang, bộ lạc, vùng lãnh thổ và District of Columbia theo mục 501 (b) của Đạo luật Hỗ trợ Khẩn cấp và Cứu trợ Thiê

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska –Đương đơn nào nhận thư quyết định không thuận lợi cho mình từ FEMA sau khi ghi danh xin trợ cấp liên bang cho trận động đất Alaska ngày 30 tháng Mười Một có thể khiếu nại. Mọi người đều có quyền khiếu nại.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska – Sau thời hạn chót là ngày 31 tháng Năm để ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang, các trung tâm phục hồi thảm họa của FEMA sẽ bắt đầu hoạt động trong vai trò trung tâm tiếp ngoại cho vay nợ thảm họa cho Ban Quản Lý Tiểu Thương Hoa Kỳ (U.S.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021

ANCHORAGE, Alaska – Các trung tâm phục hồi thảm họa mở tại Anchorage và Eagle River để ứng phó với trận động đất ở Alaska sẽ ngưng hoạt động vào ngày 31 tháng Năm, là ngày cuối cùng ghi danh vào chương trình trợ giúp thảm họa liên bang.

 

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí | Tháng 3 18, 2021