U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Những người đang được tiền An Sinh Xã Hội hoặc được các hỗ trợ khác từ chánh phủ, không nên quan tâm là nếu được hỗ trợ thảm họa của FEMA thì quyền lợi của họ có thể bị ảnh hưởng.
illustration of page of paper
Quý vị muốn sửa chữa hoặc xây cất lại ngôi nhà của mình? Người sống sót thảm họa đang sửa lại ngôi nhà cửa mình sau bão Ida, có thể đến Lowe’s ở Thibodaux trong tuần này để nói chuyện với chuyên gia giảm thiểu thiệt hại của FEMA về những hư hại của họ và bàn thảo cách sửa chữa tốt nhất cho ngôi nhà.
illustration of page of paper
Quý vị đã nộp đơn với FEMA để xin hỗ trợ thảm họa sau cơn Bão Ida thổi qua New York, và vừa nhận một lá thư. Quý vị không biết trong thư nói gì, nhưng nghĩ rằng đây là thư không tốt.
illustration of page of paper
Cư dân Louisian có kinh nghiệm về mặt phục vụ khách hàng, cho vào dữ liệu, sự vụ bên ngoài, hậu cần và nhiều thứ khác, có một số cơ hội tham gia nỗ lực ứng phó và phục hồi bão Ida với tư cách là nhân viên tạm thời. Thuê nhân viên địa phương, tạm thời là một cách FEMA đa dạng hóa lực lượng lao động và mở rộng mức chuyên môn.
illustration of page of paper
The overwhelming generosity of private donations and volunteers is helping Louisiana communities recover after Hurricane Ida. These efforts can augment the capabilities of local, state and tribal authorities and survivors throughout the recovery process, which may last many months, even years.
illustration of page of paper
Nhiều cư dân New York được bảo hiểm bao trả tổn thất do Bão Ida. Nhưng ngay cả mức bảo hiểm tốt nhất có khi cũng không đáp ứng được hết nhu cầu, do đó tiểu bang, liên bang và tổ chức phi lợi nhuận có nhiều chương trình để trợ giúp.
illustration of page of paper
Người sống sót sau thảm họa đủ tiêu chuẩn, bắt đầu nhận tiền hỗ trợ để thuê, sửa chữa nhà hoặc các loại hỗ trợ khác, nên nhớ rằng tiền hỗ trợ thảm họa liên bang là miễn thuế. Thư thông báo của FEMA sẽ cho quý vị biết cách sử dụng tiền hỗ trợ thảm họa theo cách thích hợp. FEMA mong quý vị sử dụng số tiền này cho những gì đã được ghi trong lá thư chấp thuận và chỉ dùng cho các chi phí liên quan đến thảm họa.
illustration of page of paper
FEMA và tiểu bang Louisiana cam kết hỗ trợ thảm họa cho người khuyết tật cùng các nhu cầu về chức năng và thích nghi. Hỗ trợ cũng có sẵn cho những người truyền đạt bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
illustration of page of paper
FEMA và Tiểu Bang Louisiana đang phối hợp cùng nhau để bảo đảm người sống sót sau Bão Ida tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng có nơi an toàn để ở tạm trong quá trình phục hồi.  
illustration of page of paper
Hỗ trợ thảm họa liên bang không chỉ cho chủ nhà. Chương trình này cũng có sẵn cho người thuê đủ tiêu chuẩn, và có thể bao trả cho các chi phí như đồ nội thất, thiết bị liên quan đến việc làm, sửa chữa xe, ngay cả hóa đơn y tế và nha khoa do thảm họa gây ra.
illustration of page of paper