U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Salem, Ore. – Những cư dân Oregon không thể sử dụng nước và dịch vụ thoát nước qua giếng và hệ thống tự hoại (septic) riêng của họ do cháy rừng trong tháng Chín có thể được

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – Quý vị có ghi danh với FEMA chưa? Quý vị có nghĩ là mình sẽ không đủ tiêu chuẩn do đã có bảo hiểm không? Quý vị vẫn nên nộp đơn.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.— Các nhà thờ phượng đủ điều kiện ở Louisiana có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp của FEMA để trang trải các chi phí liên quan đến bão.

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Sau khi Louisiana chịu ảnh hưởng của Bão Laura và Delta, các đối tác tình nguyện và đối tác cộng đồng đã nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu khẩn thiết của nạn nhân, cu

illustration of page of paper

Baton Rouge, LA — Các dịch vụ tư vấn miễn phí do Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ Điều Trị Lạm Dụng Dược Chất và Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần (SAMHSA) cung cấp 24 giờ một ngày, bảy ngày một t

illustration of page of paper

Denton, Texas– Bản đồ Sơ bộ Được hiệu chỉnh Thông tin rủi ro lũ lụt và Bản đồ Xếp hạng Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Rate Maps, FIRM) được cập nhật hiện có sẵn để người dân và c

illustration of page of paper