U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. - Nhiều người dân Louisiana đang phải vật lộn để phục hồi sau những đợt tấn công liên tiếp của Bão Laura, Delta và Zeta bên cạnh căng thẳng kéo dài gần một năm và

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – FEMA đang tuyển các cư dân Louisiana sống trong khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão năm ngoái để tham gia nhóm khắc phục hậu quả bão như các nhân viên tạm thời.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Sau các cơn bão Laura và Delta, tình nguyện viên từ khắp cả nước, các cộng đồng ở tiểu bang và địa phương đã giúp các nạn nhân trong cả công tác ứng phó và khắc

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Sẽ mất vài năm để Louisiana khắc phục hoàn toàn hậu quả của mùa bão 2020, đó là một quá trình vẫn đang được tiến hành ở nhiều khía cạnh.

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – Vẫn còn tài nguyên để trợ giúp người sống sót sau những trận cháy rừng tàn phá năm 2020.

illustration of page of paper

SALEM, Ore. – FEMA bắt đầu xây cất địa điểm cơ quan này sẽ cung cấp gia cư tạm thời cho các gia đình người sống sót đủ điều kiện tại quận Linn và Marion.

illustration of page of paper

SALEM, Ore – Khi các gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sau các trận cháy rừng tàn khốc vào tháng Chín, nhiệm vụ của chương trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA,

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Ba Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) dành cho người lái xe qua của FEMA sẽ bổ sung dịch vụ mới là “các Trung tâm Kháng nghị” ở các Giáo xứ Jefferson Dav

illustration of page of paper

Các Nạn nhân Cháy rừng Cần Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 11 Tháng Mười Hai

illustration of page of paper