U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

PENSACOLA, Fla. — Applying for federal disaster assistance from FEMA will not affect other federal benefits that Florida disaster survivors may receive.

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Hạn chót vào ngày 27 tháng 10 để đăng ký hỗ trợ thảm họa với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) liên quan đến Cơn bão Laura đang đến rất nhanh n

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Quận Jefferson đủ điều kiện nhận trợ cấp Hỗ trợ Công cộng của FEMA để phục hồi sau Bão Sally.

 

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa từ FEMA, quý vị có thể được giới thiệu sang Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA).

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. - FEMA đã mở một trung tâm đăng ký lưu động cho những nạn nhân sau cơn bão Sally ở Milton. 

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. – Nếu quý vị là nạn nhân sống sót sau cơn bão Laura và gặp phải thiệt hại mới hoặc bổ sung do hậu quả của cơn bão Delta, hãy báo cáo thiệt hại đó cho người quản lý

illustration of page of paper

DENTON, Texas –– Bản đồ Xếp hạng Bảo hiểm Lũ lụt (Flood Insurance Rate Maps, FIRMS) mới được sửa đổi hiện có sẵn để người dân và chủ doanh nghiệp xem xét tại các thành phố Bishop v

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La. - Khi Cơn bão Delta đổ bộ vào đất liền, hãy nhớ đề phòng để giữ an toàn cho bản thân trước nhiều nguy cơ kèm theo gió lớn và nước lũ.

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. - Một tuần sau khi hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ liên bang cho cơn bão Sally, 1,716 cá nhân và hộ gia đình Florida ở các hạt Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa và W

illustration of page of paper