U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Baton Rouge, LA --Khi những nạn nhân sống sót hồi phục sau hai cơn bão tại Tiểu bang Louisiana, và vì thời hạn đăng ký với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) để đ

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của liên bang, điều quan trọng là phải đảm bảo FEMA liên lạc được với quý vị.

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Một trung tâm đăng ký lưu động của FEMA ở Quận Bay đã chuyển địa điểm, có hiệu lực vào Thứ Tư, 21 Tháng Mười, 2020.

 

illustration of page of paper

BATON ROUGE, La.– Hạn chót vào ngày 27 tháng 10 để đăng ký hỗ trợ thảm họa với Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) liên quan đến Cơn bão Laura đang đến rất nhanh n

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. – Quận Jefferson đủ điều kiện nhận trợ cấp Hỗ trợ Công cộng của FEMA để phục hồi sau Bão Sally.

 

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. Sau khi quý vị đăng ký nhận hỗ trợ thảm họa từ FEMA, quý vị có thể được giới thiệu sang Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA).

illustration of page of paper

PENSACOLA, Fla. - FEMA đã mở một trung tâm đăng ký lưu động cho những nạn nhân sau cơn bão Sally ở Milton. 

 

illustration of page of paper