Tokanga telia ʻa e totongi Scams foaki ʻoku fuʻu lelei ki he totongi moʻoni

Release Date Release Number
NR 040
Release Date:
December 12, 2023

HONOLULU – ko e ngaahi tuʻuaki fakafaʻahinga ʻi he ʻInitaneti ko e mama Maui ne ʻoku ʻi ai ha ngaahi ʻiuniti loi ʻoku lava ke maʻu, pea ʻoku ako tomui ʻa e kakai ko e paʻanga naʻa nau totongi ki ha tipositi maluʻi naʻe ʻalu ia ki ha scammer.

 

ʻOku totonu ke ʻiloʻi ʻe he kau hao moʻui fakatuʻutamaki ʻoku scammers feinga ke maʻu ha paʻanga pe kaihaʻasi ha fakamatala fakatautaha ʻo fakafou ʻi he kaka pe kaihaʻa hili ha fakatamaki. ʻOku nau kole ha tokoni ki he kau hao moʻui ʻi he telefoni, ʻimeili, tohi pe mata-ki he-mata.

 

Huʻuhuʻu ki he totongi ʻoku fuʻu lelei ke moʻoni pea ʻoua naʻa ke teitei totongi ʻaki ha paʻanga pe paʻanga fakaʻilekitulonika. Ke fakaʻehiʻehi mei he moʻulaloa ki ha scam, talanoa ki he kau mataotao ʻi he FEMA Helpline (800-621-3362) mo e kau fakafofonga ʻo e kolosi kula ʻa ʻAmelika ʻi he Senita fakaakeake mei he fakatamaki Lahaina.

 

ʻI he scam fakamuimui taha, ʻoku maʻu ai ʻe he kau hao moʻui ha ngaahi nofoʻanga ʻi he ngaahi tuʻuaki ʻi he ʻInitaneti ʻoku kau ai ha ngaahi fakatata ʻo e ngaahi ʻiuniti. ʻI he taimi ʻoku fai ai e fetuʻutaki, ʻoku kole ʻe he advertisers ke fai ha fakataha ʻi ha pisinisi Maui ne fakalotofonua pea fokotuʻu ange ke ʻomi ʻe he tokotaha ʻoku saiʻia ʻi he fale nofoʻanga ha paʻanga. ʻI he tafaʻaki ʻe taha, ʻoku ʻoange ki he tokotaha fekumi ki he fale nofoʻanga ha lisi fakaʻofisiale ʻoku ne fakamoʻoniʻi ʻoku ʻikai hano mahuʻinga. Ko e tokotaha naʻa ne maʻu ʻa e tipositi maluʻi ʻoku ʻikai ko e tokotaha haʻana pea ʻoku ʻikai ko e ʻiuniti ia.

 

Kapau ʻoku ke tui ko koe pe ko ha taha ʻoku ke ʻofa ai ko ha taha ʻoku moʻua ʻi ha scam, lipooti ia he taimi pe ko ia ki he Potungaue polisi Maui ne ʻi he 808-244-6400. ʻE lava foki ke koloa faile ha launga loi mo e Potungaue Hawaiʻi ʻo Komesi mo e ngaahi meʻa koloa ʻ hotline ʻi he 808-587-4272, fili 7.

 

Kapau ʻoku ke mahamahalo ki ha faʻahinga meʻa ʻoku fekauʻaki mo e tokoni ki he fakatamaki pe ʻoku ke maʻu ha ʻilo ki he kaka, maumau pe ngaohikovia, lipooti ia ki he VAʻA FEMA loi fakatotolo ka mo e ngaahi sivi ʻi he FEMA-OCSO-Tipline@fema.dhs.gov pe telefoni ki he 866-223-0814.

 

Ke maʻu e fakamatala fakamuimuitaha ʻi he ngaahi ngaue fakaakeake ʻa e Maui ne, ʻaʻahi ki he mauicounty.gov, mauirecovers.orgfema.gov/disaster/4724 mo Hauaiʻi vela-YouTube. Muimui FEMA ʻi he mitia fakasosiale: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema. ʻE lava foki ke ke maʻu ha fakamatala tokoni ki he fakatamaki pea download ʻa e ngaahi polokalama ʻi he sba.gov/hawaii-wildfires.

 

 

Tags:
Last updated