Ngaue fakataha moe FEMA ke lava tokonia koe ke nofo ‘i he founga totonu koia e fakaakeake

Release Date Release Number
NR 036
Release Date:
November 30, 2023

HONOLULU – Ka ‘i ai ha fa’ahinga foomu pe fakamatala ‘oku ikai ke ma’u pe na’e hala ho’o fakafonu e foomu, e malava eni ke ne fakatuai’i e tokoni atu ‘a e FEMA. Koia ai oku fu’u fiema’u ‘e he FEMA ke fengaue’aki ‘e nau kau ngaue tokoni pea moe kau ma’u ‘api pae pehe ki he kakai nofo totongi na’e uesia ‘e he vela koia na’e hoko ‘i Maui ‘i Akosi, fiema’u ke tauhi e ngaahi inifomeisini ke totonu ‘o tatau ki he aho ni.

 

Fetu’utaki mai ki he FEMA kapau oku ‘i ai ha fakatonutonu ki ho’o keisi tohi kole tokoniiiii, pe oku ke fiema’u ke ilo ki he tu’unga hoo keisi, pe ko ha fehu’i fekauaki moe founga ke tokoni atu ai e FEMA.

 

‘E malava ‘e he FEMA ke tokoni atu ke fakafe’iloaki koe ki he tokoni fakafale’i fekau’aki moe ngaahi maumau, pe ko ha tokoni fakalao, pe ko ha ngaahi tokoni ngaue’ofa makehe pe. ‘E lava heni ‘e he FEMA ke vakai pe oku lava ‘e he ngaahi polokalama koeni ke fakaa’u e ngaahi fakamole koia na’e ‘ikai ke lava ‘e he malu’i ke totongi.

 

Founga eni ke fetu’utaki mai ai ki he FEMA:

 

  • Fa’u ha’o akauni ki he peesi koeni DisasterAssistance.gov. Kapau oku ‘osi ‘iai ha’o akauni, kataki ‘o hu kiai o vakai tu’unga ho’o keisi.
  • Telefoni ki he FEMA Helpline at 800-621-3362. Kapau ‘oku ke ngaueaki ha Video Relay Service, pe ko ha toe founga ke he ange, ‘oange ki he FEMA ho’o fikatelefoni. Koe laine telefoni oku ‘ata ia ‘i he taimi 1 a.m. to 8 p.m., ‘aho fitu he uike, oku lava ke lea he ngaahi lea kehekehe. Lomi 2 ki he lea fakasipenisi. Lomi 3 kapau ‘oku ke fiema’u ha fakatonulea.
  • Koe fika fax eni ‘a e FEMA at 800-827-8112 ngaue’aki e fax ke fakafou mai ai e foomu tatau ho’o malu’i pea moe tatau ho’o aofangatuku koia mo ho’o malui, pea moe tatau ho’o tohi tangi. Teke toe lava pe ke ngaue’aki e tua’sila koeni ki ho’o ngaahi foomu:

FEMA National Processing Service Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20782-8055

 

Koe taimi teke fetu’utaki ai ki he FEMA, mateuteu he te nau ‘oatu ho’o fika, koe mata’ifika ‘e hiva pea teke ngaue’aki e fika ni ki ho’o ngaahi tohi kole tokoni. 

 

Koe ngaahi ongoongo fakamuimui fekau’aki moe uesia fakaenatula koia ‘a e vela ki Maui teke ma’u ‘i he ngaahi peesi initaneti koeni, mauicounty.govmauirecovers.org and fema.gov/disaster/4724. Pea te ke lava pe ‘o muimui’i e FEMA ‘i he ngaahi peesi fakasosiale koeni: @FEMARegion9 and facebook.com/fema.

Teke toe lava pe ke ‘ohifo e foomu ke ke tohi kole tokoni ai mei he peesi koeni sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Last updated