Felōngoaki vāofi mo e FEMA ke Hokohoko Atu hono maʻu ʻo e Tokoni ki he Nofoʻanga Fakataimí

Release Date Release Number
NR 030
Release Date:
October 28, 2023

HONOLULU – Kapau ko ha taha koe naʻá ke hao meí he vela vao ʻo ʻAokosi 8 ʻi Mauí pea naʻá ke maʻu ʻa e tokoni nofo totongi ʻa e FEMA, fakapapauʻi ʻokú ke felōngoaki vāofi mo e FEMA. ʻE lava ké ke kau ki he hokohoko atu hono maʻu ʻo e tokoni nofo totongi ki he nofoʻanga fakataimí ʻi ha feituʻu pē ʻa ia ʻoku puleʻi-ʻe-ʻAmelika.

ʻOku totongi ʻe he FEMA ʻa e totongi nofoʻanga ki he nofoʻanga fakataimí ke tokoniʻi koe ké ke tuʻu lelei mo siʻisiʻi ʻa e moʻua ké ke hohaʻa ki aí. ʻOku kau ki he totongi nofoʻangá ha tipōsiti maluʻi ki ha nofoʻanga fakataimi ʻo kehe ange meí ho ʻapi nofoʻanga naʻe uesia-ʻi he-velá. Ko e fuofua paʻanga FEMA ʻoku kau ki ai ʻa e totongi fale ki he fuofua māhina ʻe ua. ʻI heʻene ʻosi ko iá, té ke lava ʻo kole ki he FEMA ki ha toe tokoni. 

Té ke lava ʻo maʻu ʻa e tokoni nofo totongi ʻa e FEMA ki he vahaʻa taimi māhina-ʻe-tolu - ʻo aʻu ki he lahi tahá ko e māhina ʻe 18 meí he fakahā-Fakapalesiteni ʻo ha fakatamaki lahi, ʻi Fepueli 10, 2024. Kuo pau ké ke fetuʻutaki maʻupē ki he FEMA ʻo fakahā ki he kau mataotaó ké ne ʻilo ʻokú ke kei fie maʻu ʻa e tokoni nofo totongí ki ho nofoʻanga fakataimí. 

Ke kamata, muimui pē ʻi ha ngaahi founga faingofua: 

  • Fetuʻutaki ki he FEMA pea ʻeke ʻa e Tohi Kole ki he Hokohoko Atu ʻo e Tokoni ki he Nofoʻanga Fakataimí.
  • Telefoni ki he Laine Maʻuʻanga Tokoni ʻa e FEMA Helpline ʻi he 800-621-3362. Kapau té ke ngāue ʻaki ʻa e ngāue fakatonulea ʻi he vitiō, ngāue telefoni maʻá e tulí pe ha ngaahi ngāue kehe, ʻoatu hoʻo fika telefoní ki he FEMA ki he ngāue ko iá ʻi he taimi té ke tohi kole aí. ʻE lava ʻe he kau tali telefoni ʻi he laine maʻuʻanga tokoní ke fokotuʻutuʻu ha liliu lea ʻi he ngaahi lea kehekehe. 
  • Té ke lava foʻi ʻo maʻu ha tokoni femātaaki meí he kau mataotao FEMA ʻi ha Senitā pē ki he Fakaakeake meí he Fakatamakí. Kumi ki he senitā ofi taha atu kia koé ʻi he fema.gov/DRC.
  • Hili hoʻo fakakakato ʻa e foomú, té ke lava ʻo tuku ia ki Senitā ki he Fakaakeake meí he Fakatamakí pe meili ia ki he FEMA, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-8055. Té ke lava foki ʻo fekisimile ia ki he 800-827-8112 pe ʻapulouti ia ki hoʻo ʻakauni fakatamakí ʻi he DisasterAssistance.gov.

Manatuʻi, ʻoku ʻatā ʻa e tokoni nofo totongí kapau té ke fakahā maʻu pē ki he FEMA ʻa hoʻo fakamatala fetuʻutaki lolotongá mo e tukunga ho nofoʻangá.

Kapau ʻoku teʻeki ai ké ke kole ki he tokoni ki he fakatamakí ʻa e FEMA, ʻoku teʻeki ai ke tomui. ʻOku kei taimi ké ke kole ki ai kae ʻoua kuo aʻu ki he 11:59 efiafi. (taimi Hawaiʻi) Tuʻapulelulu, Nōvema. 9. Vakai ki he DisasterAssistance.gov, ngāue ʻaki ʻa e polokalama telefoni toʻotoʻo ʻa e FEMA pe telefoni ki he Laine Maʻuʻanga Tokoni ʻa e FEMA Helpline

Ki he fakamatala fakamuimu taha fekauʻaki mo e ngaahi ngāue fakaakeake meí he vela vao ʻi Mauí, vakai ki he mauicounty.govmauirecovers.org mo e fema.gov/disaster/4724. Muimuiʻi ʻa e FEMA ʻi he mītia sōsialé: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema. Té ke lava foki ʻo maʻu ʻa e fakamatala tokoni ki he fakatamakí mo hiki tatau meí he ʻinitanetí ʻa e ngaahi tohi kolé ʻi he sba.gov/hawaii-wildfires.

Tags:
Last updated