‘E malava ke Taau ‘a e ngaahi Kautaha Ta’efakapule’anga Taautaha, Kau ki ai e Ngaahi Falelotu Hūfia ki he Tokoni fakatamakí

Release Date Release Number
21
Release Date:
September 30, 2023

HONOLULU – ‘E malava ke Taau ‘a e ngaahi Kautaha Ta’efakapule’anga Taautaha, Kau ki ai e Ngaahi Falelotu Hūfia ke kole ki he Tokoni fakatamaki ‘a e pule’angá ke tokoni ki he fakaakeake mei he vela ‘o ‘Aokosi 8 ‘i Maui mo e Fonua Lahi. 

Ko e ‘aho faka’osi ki hono fakahū ha tohi kole ki he polokalama Tokoni ‘a e FEMA ki he Kakaí ko e ‘aho Tūsite, 10 ‘o ‘Okatopa. 

Fakatatau ki he talaki fakapalesiteni ‘o e fakatamakí ‘i he ‘aho 10 ‘o ‘Aokosí, ‘e malava ke ngāue’aki ‘a e pa’anga tokoni mei he polokalama Tokoni ki he Kakaí ke totongi hono to’o ‘o e veve, ngaahi me’a ke malu’i ‘a e kakaí mo hono toe fakafo’ou ‘o e ngaahi falengāue kuo maumau mei he fakatamakí ‘i Maui. 

Kuo fili ‘a e County ‘o Hawaiʻi ke nau kole ki he ngaahi fakamole ‘oku taau mo hono malu’i fakatu’upakē kinautolu. 

‘Oku makatu’unga ‘a e halanga tohi kolé mei he fa’ahinga sēvesi ‘oku fakahoko ‘e he kautaha ta’efakapule’anga taautahá pe ‘oku fu’u fiema’u mahu’inga ‘aupito, pe ko ha ngaahi sēvesi fakasosiale ‘ikai mahu’inga ‘aupiuto ka ‘oku fiema’u.

‘E lava ke kole hangatonu ‘a e ngaahi kautaha ta’efakapule’anga taautaha hangē ko e ngaahi fale tokangaekina ‘o e mo’ui lelei ki he FEMA ki he pa’anga tokoní. Ko e ngaahi fakatātā kehe ‘o e ngaahi sēvesi mahu’inga ‘a e vai, ngaahi sisitemu fakatoka’anga vai mo e sepitiki mo e ‘uhila; ngaahi ‘apiako taautah a ‘oku fakahoko ai e ako ‘i he levolo palaimeli mo e kolisí; pe ‘apiako ma’olunga ange. 

‘E lava foki ke fakakau ‘a e ngaahi kautaha ta’efakapule’anga taautaha kau ki ai ‘a e ngaahi falelotu hūfiá ‘i he ngaahi sēvesi fakasosiale ‘ikai mahu’inga ‘aupiuto ka ‘oku fiema’u. ‘Oku ‘oatu ‘e he FEMA ki he ngaahi kautaha ko ení ‘a e tokoni fakapa’anga ki he ngaahi fakamole pē ‘o e ngaahi ngāue tu’uma’u ‘oku taau. Ka kimu’a ia, kole ki ha nō tupu-ma’ulalo ‘i he fakatamakí mei he Va’a Tokangaekina ‘o e Ngaahi Pisinisi Iiki ‘o ‘Amelika (U.S. Small Business Administration). ‘E malava leva ki he ngaahi kautaha ta’efakapule’anga taautaha ‘i he County ‘o Maui ke nau kole ki ha Tokoni fakatokolahi ‘a e FEMA, ko ha polokalama ‘oku ne totongi fakafoki ki he ngaahi siteiti, pule’anga fakakoló mo e ngaahi kautaha ta’efakapule’angá ‘a e ngaahi fakamole felāve’i mo e fakatamakí. 

Kapau ‘oku ‘ikai tali ha kole nō SBA ‘a ha falelotu hūfia pe kautaha ta’efakapule’anga makehe ‘oku ne fakahoko ‘a e ngaahi sēvesi fakasosiale ‘ikai mahu’inga ‘aupiuto ka ‘oku fiema’u ’i he County ‘o Maui, pe koe ‘ikai ke lava ‘e he nō ‘o fua ‘a e kotoa ‘o e ngaahi fakamole ki he fakaleleí, ‘e malava ke tokoni ‘a e FEMA. ‘E malava ke ‘oatu ‘e he FEMA ha pa’anga tokoni ke totongi’aki ‘a e ngaahi me’a ‘oku ‘ikai ke fua ‘e he SBA pe kautaha malu’í. 

Kapau ‘oku ‘oatu ‘e he SBA ha nō ki ha tokotaha kole, pea ‘ikai ke ne tali ‘a e nō, ‘e ‘ikai taau ‘a e tokotaha ni ki ha tokoni mei he FEMA. 

Makehe mei he ngaahi falelotu hūfiá, ‘oku kau atu ki he ngaahi sēvesi fakasosiale ‘ikai mahu’inga ‘aupiuto ka ‘oku fiema’ú ‘a e ngaahi ‘ekitivitī fakalakalaka’i ‘o e akó, ngaahi sēvesi tauhi, ngaahi sēvesi ‘api ma’ae kakai ‘oku faingata’a’ia fakaesino, tokoni ki he nofo’anga ‘o kinautolu ‘oku nofo he ngaahi ‘api masiva, falehūfanga ki he ni’ihi ta’e’api, mo e ngaahi senitā fakakolo mo e faivá. 

‘Oku faka’ai’ai atu heni ki he ngaahi Falelotu Hūfia mo e ngaahi kautaha ta’efakapule’anga ‘i he County ‘o Maui ke fakahū ha tohi kole ki he Tooni Fakatokolahi ‘i he vave taha. ‘Oku ui ‘a e tohi kolé ko e Kole ki he Tokoni Fakatokolahi. ‘E lava ke fetu’utaki ‘a kinautolu ‘oku fie kolé ki a Brian Fisher, ko e taki ‘o e Tokoni Fakatokolahí ki he Kautaha ‘okune Tokangaekina ‘a e Ngaahi Fakatu’upakē ‘i Hawaii, ‘i ho’o fetu’utaki ki he 808-518-7985 pe ‘i he Brian.j.fisher@hawaii.gov.

‘E lava ke kole ki he SBA ‘i he ‘initaneti, pea download ‘a e tohi kolé ‘i he https://www.sba.gov/hawaii-wildfires. ‘E lava foki ke faka’eke’eke ‘i he fetu’utaki ki he Senitā Customer Service ‘a e SBA ‘i he 800-659-2955 pe ‘imeili ki he disastercustomerservice@sba.gov ki he fakamatala lahi ange fekau’aki mo e tokoni fakatamaki ‘a e SBA. 

‘Oku ma’u atu mo e tokoni taautaha ki hono fakafonu ‘o e ngaahi tohi kole nō ‘i ha fa’ahinga Senitā Fakaakeake mei he Fakatamakí pe Senitā Fakaakeake ‘a e Ngaahi Pisinisí. Ki he tu’u’anga mo e taimi, ‘alu ki he https://go.dhs.gov/oAz.

‘Oku ma’u atu mo e fakamatala lahi ange fekau’aki mo e tokoni ki he ngaahi falelotu hūfia ‘i he Ngaahi Me’a ke ‘ilo ‘e he Ngaahi Falelotu hūfia fekau’aki mo e Founga Fakanonga Fakatamaki ‘a e FEMA ‘i he lea faka-palangi, Sipenisi, Siaina, Vietinamu, Taileni, Falanise, Siamane, Lea faka Haiti mo e Potukali.

Ki he ngaahi fakamatala fakamuimui taha fekau’aki mo e ngāue fakaakeake ki he vela ‘i Maui, ‘a’ahi ki he mauicounty.gov mo e fema.gov/disaster/4724. Muimui ‘i he FEMA ‘i he mītia fakasosiale: @FEMARegion9 mo e facebook.com/fema.

Tags:
Last updated