Naʻa ku hiki au pea ʻoku ʻikai ke u ʻilo pe naʻe maumau hoku ʻapi. ʻE kei lava nai ke u kole tokoni?

Kapau naʻe hiki pe fetukutuku koe pea ʻikai ke ke ʻilo pe naʻe maumau ho ʻapi, te ke lava ʻo ʻaʻahi ki DisasterAssistance.gov ke ke kole tokoni ʻi he ʻinitaneti. Te ke lava foki ʻo fili ke ke telefoni ki he Laine Telefoni tokoni á e FEMA ʻi he 800-621-3362 ke fakaha ki ha fakafofonga fekauʻaki mo ho tukunga lolotonga. Kapau ʻoku ke fakaʻaongaʻi á e tokoni fou he vitio (VRS), tokoni ki he kau faingataáía, pe niʻihi kehe, ʻoange hoʻo fika ki he FEMA ki he foí tokoni ko ia.

Last updated