Ko e hā e tefitoʻi fakamatala te u fiemaú ʻi he taimi te u kole tokoni aí?

Kapau te ke kole ki he tokoni á e FEMA, kuopau ke ke fakakakato á hoʻo:

  • Ko ho tuʻasila mo e fika feituú
  • Tuʻunga ʻo ho ʻapi ne maumau, kapau ʻoku ʻiloʻi
  • Fakamatala maluʻi, kapau ʻoku maʻu
  • Fika Tafaáki Tokoni Fakasosiale
  • Fika telefoni ʻe lava ke fai ai ha fetuʻutaki kiate koe
  • Tuʻasila te ke lava ʻo maʻu ai ha meili pe tuʻasila ʻimeili ke maʻu ai ha ngaahi fanongonongo fakaʻilekitulonika
  • Paʻanga hu mai fakataʻu ʻa e famili
  • Fakamatala ki he ʻakauni pangike, kapau ʻoku ke fiemaú hoʻo tokoni ke totongi fakahangatonu ki hoó ákauni pangike
Last updated