É anga fefe haáku kole ngaue í he FEMA?

Te ke lava ʻo vakaiʻi ʻa e peesi Maúánga Ngaue á e FEMA ke kumi hoʻo feʻunga mo sio pe ko e ha e ngaahi faingamalie ngaue ʻoku lolotonga átaa.

Last updated