Building Code Documents

alert - warning

Kataki, naʻe ʻikai ha ola ʻo makatuʻunga ʻi hoʻo filter fili.
Kātaki ʻo toe fakafoʻou ʻa e filter pe liliu hoʻo ngaahi filí pea toe feinga pē.