Main Content

Tagalog

Tulong Pagkatapos ng isang Kalamidad Patnubay ng Aplikante sa Programa para sa mga Indibidwal at Mga Sambahayan (PDF 717KB, TXT 109KB) Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals & Households Program

Magplano at Maghanda / Plan and Prepare

Ang Ready ay isang kampanya sa public service advertising (PSA) na dinisenyo upang bigyang edukasyon at palakasin ang mga Amerikano na maging handa para sa at tumugon sa mga emergency kabilang ang mga sakuna na sanhi ng kalikasan at gawa ng tao. Ang pangunahing layunin ng kampanya ay ang mapasali ang publiko at mapataas ang antas ng kahandaan sa buong bansa. Hinihiling ng Ready sa mga indibwal na gawin ang tatlong mga mahalagang bagay : (1) magkaroon ng emergency supply kit, (2) gumawa ng plano ng pamilya sa panahon ng emergency, at (3) magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba’t ibang uri ng mga emergency na maaaring maganap at ang kanilang mga nararapat na tugon.

Mag-apply para sa Tulong / Programs and Registration

  • Tulong Pagkatapos ng isang Kalamidad Patnubay ng Aplikante sa Programa para sa mga Indibidwal at Mga Sambahayan (PDF 717KB, TXT 109KB) Help After a Disaster: Applicant's Guide to the Individuals & Households Program

Mga Uri ng Sakuna / Types of Disasters

  • Kapag nagsimulang yumanig dahil sa lindol . . .Bumaba, Magkubli, at Humawak. (PDF 463KB) Earthquake - Drop, Cover, Hold Poster - FEMA 529
  • Listahan ng mga Paalala sa Pag-iingat kapag may Lindol (PDF 686KB) Earthquake Safety Checklist
Last Updated: 
09/30/2015 - 12:54